Choď na obsah Choď na menu
 


 

Miestny kultúrny dom

a sídlo Obecného úradu

 

Obrázok


                                                                                        

Adresa: Obecný úrad Ľubiša  č. 129  , 067 11 Ľubiša

tel: 057 / 77 96 153   , 7883221, e-mail:  oculubisa@stonline.sk

Mobil - starosta  J o z e f   SKLENČÁR. - 0918751671 , Ing.Černegová - 0903447326

Príspevky na stránku :  Buršák Jozef po schválení OZ

Pracovná doba: 7:00-15:30

Starosta obce:     J o z e f     S K L E N Č Á R 

Zástupca starostu :       J o z e f   B U R Š Á K

Administratívna pracovníčka: Ing Agáta Černegova

   Starosta obce

    Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v   priamych voľbách na obdobie 4 rokov. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Obecné zastupiteľstvo

       Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Ľubiša, zložený zo 7 poslancov  zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Ľubiša.

Poslanci obecného zastupiteľstva :
  • Jozef Buršák

  • Alfonz Černega Ing.

  • Ján Džugan Ing.

  • Patrik  Hudák Ing.

  • Katarína  Karšková

  • Vlasta  Krídlová

  • Michal  Petko

Komisie pri OcÚ pre jednotlivé oblasti :

  • školstvo,kultúru a šport :  Ján  Džugan  Ing.                              

  • finančnú komisiu : Jozef  Buršák 

  • ver. poriadok ,invest. rozvoj a ochr. živ. prostr.:  Alfonz  Černega Ing. 

         Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu písomných podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania VZN obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení stanovuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

/ Príspevky na stránku posielajte na e-mailovú adresu:bursakst@gmail.com  /