Choď na obsah Choď na menu
 


 

    Trvale platné informácie 
   Kalendár pre vývoz odpadov / otvoriť súbor pdf /                         Vývoz odpadov-2017.pdf                                                                                                              

Integrovaný záchranný systém  - tel.  -  112

Prvá pomoc  - tel. 155

 

Nemocnica s pol. Humenné-úst- tel. 057/7706 111, 112, 113

Hasičská a záchranná služba - tel.  155

Záchranná brigáda HaZZ v Humennom - 057/7752321 , 057/7752322

Polícia - tel.158

ORPZ v Humennom - ústredňa  -  0961 82 1111

Elektrina poruchy : VSE ohlas. porúch -  tel 0850 123 333

Plyn poruchy : SPP ohlas. porúch - tel.číslo: 0850 111 727 

Voda poruchy : VVS Humenné -  tel. 057/7870 420 

: VVS cal centrum fakturáci 78 70 777                                     

Správne nahlásenie poruchy

·       meno a priezvisko volajúceho

·       presná adresa volajúceho

·       telefonický kontakt

·       popis miesta výskytu poruchy

·       popis poruchy                                                                                                                 

Výzva k zasielaniu príspevkov na stránku

     Privítame foto a textové príspevky pre stránku - odovzdať na OcÚ na USB k stiahnutiu /prispejte k propagácii svojej rodnej obce /

     Prosíme rodákov z ďalekej cudziny,aby sa nám ohlásili e-mailom s malým príspevkom - odmeníme ich suvenírom / CD nášho súboru "Ľubišanka  ".Vytvoríme samostatnú  stránku z takýchto príspevkov.

     Nenechajte staré fotografie a iné dokumenty povaľovať sa v zásuvkach skriniek a v starých albumoch.Sú to nenávratné dokumenty našej minulosti.Po prekopírovaní na OcÚ budete mať z takéhoto počinu dobrý pocit a dostanete aj malú pozornosť. 

Aktuálne informácie :    

Vybudovanie tzv. zón oddychu

      V priestoroch pri cintoríne v okolí rieky Laborec  a v lokalite Pútky budú vybudované priestory pre oddych a relax občanov obce.Osadia sa prístrešky,ohniská,lavičky,vysadia stromky a okrasné kríky.V ďalších rokoch podľa odporúčania občanov ďalšie potrebné zariadenia.Zariadenia budú využívané aj žiakmi škôl.Je úmyslom vrátiť okoliu našej obce podobu,akú mala v minulosti.

Výzva vlastníkov parciel

     OZ na svojom zasadnutí  prijalo uznesenie a uložilo OcÚ vyzvať  písomne konkrétnych vlastníkov parciel v priestoroch bývaleho družstva na ktorých sú vykonávané rôzne podnikateľské aktivity,aby si uplatnili svoje právo vlastníka pozemku.Sú ešte aj ďalšie lokality v obci ,kde sú rôzne skládky ,alebo sa priestory zatarasujú a pritom sa jedna o pozemky vo vlastníctve občanov obce,ktorí sa zatial k tomu stavajú  s nezáujmom.Po otvorení stránky http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/14  získaš parcelné čísla a na www.katasterportal.sk  je možné vyhľadať jednotlivé listy vlastníctva.                                                                  

                                          

"Zmena vzhľadu obce,poriadok a disciplína - náš trvalý cieľ " /starosta J. SKLENČÁR a OZ / 

      Starosta obce,OZ urobia všetko k prinavráteniu takej podoby celej lokalite našej obce,školským priestorom,verejným priestranstvam , akú si zaslúžia.Apelujú aj na uvedomelú zodpovednosť všetkých našich občanov , aby aj ich správanie sa v tejto oblasti zodpovedalo úrovni 21.storočia !

Návšteva exprezidenta p. Michala Kováča

     Dňa 6.6.2012 zástupcovia obce uskutočnili na pozvanie návštevu p. M.Kováča v Bratislave v jeho dome.Prijatie a celá atmosféra návštevy boli hodnotené z obidvoch strán veľmi pozitívne.p. M Kováč s manželkou Emíliou odovzdali srdečný pozdrav všetkým obyvateľom našej obce.

Noviny-Kováč-B.TIF

   V regionálnych novinach Pod Vihorlatom bol zverejnený článok o návšteve,ktorý vyjadruje názory a dojmy všetkých účastníkov.

 Príjemné a obohacujúce stretnutie 

      Prejsť celým Slovenskom, pozdraviť a stretnúť sa so svojim rodákom  exprezidentom p. Michalom Kováčom a jeho manželkou Emíliu sa rozhodli zástupcovia obce Ľubiša.

Stretnutie bolo  pre obidve strany obohacujúce a takýto názor vyjadril p. exprezident aj vo svojom zápise do obecnej kroniky.

Živo sa  zaujímal o dianie vo svojej rodnej  obci. Vypytoval sa   na rodákov ,vyzýval k súdržnosti a dodržiavaniu kresťanských hodnôt.

V pracovni mal takmer na celej stene fotografie zo svojich stretnutí ako hlavy štátu .Tieto poslúžili  aj k tomu, aby o jednotlivých  stretnutiach  zúčastnených  podrobnejšie informoval.

Zaujímavé informácie poskytla aj  p. Emília . Vysvetlila  svoju pozíciu  manželky  prezidenta a účastníčky týchto stretnutí. Dodržanie všetkých zásad oficiálneho protokolu a snaha o čo najlepšiu  reprezentáciu svojej krajiny boli pri takýchto stretnutiach  prvoradé. Dohodli sa spolu , že pre obecnú internetovú stránku poskytne p. exprezident fotografie zo svojho funkčného pôsobenia.V závere stretnutia požiadal starostu obce p. Jozefa Sklenčára a p. farára Kyšeľu o odovzdanie pozdravu pre všetkých obyvateľov obce Ľubiša.Od Kováčovcov odchádzali ľubišania plní dojmov, popriali manželskému páru dobré zdravie s nádejou budúcich stretnutí.  

Informačno-propagačná tabuľa obce 

 LUBISA_Tabula_zmena.jpg

    V ramci úpravy prostredia železničnej a autobusovej zastávky , ale aj iných priestorov v obci bola zhotovená tabuľa obce.Základný návrh spracoval Patrik Hudák.Keďže sa jedna o pomerne veľké prevedenie tabule,bude táto osadená do stojana a umiestnená na vhodnom mieste v obci s vytvoreným kútikom / vydláždená plocha s lavičkou a zelenou parkovou úpravou a pod./

 

Spomienky nášho "krajana "

   Bývalého primátora Prešova spájajú so Zemplínom spomienky na krásne detstvo. Prežil ho v časoch nepriaznivých pre ľudí, ktorí sa nebáli hlásiť k viere. V časoch, keď prekážky a trápenie formovali tých, ktorí v zásadných veciach odmietli ústup od svojho presvedčenia.

  Noviny SLOVENSKÝ VYCHOD zo dňa 24.02.2014 v článku pod názvom :

   "Zemplín si podmanil srdce Juraja Kopčáka už v detstve a mladosti "

 J.KOPČÁK.jpg J.KOPČÁK-2.jpg

Na život v našej obci p. Kopčák spomína takto :

" Po čase preložili rodičov z Nižných Ladičkoviec  do neďalekej Ľubiše. Štyri desaťročia tam pôsobil charizmatický kňaz A. Drotár. Bývali sme neďaleko fary. Otec vedel hrať na organ, stal sa kantorom.      S kňazom Drotárom si ľudský sadli. V zime, v lete chodili vedno na omše, či pohreby do filiálok ,ktoré patrili pod farnosť. V škole v Ľubiši bola dvojtriedka. Otec učil druhákov ,  štvrtákov aj piatakov. Láskavá mama prváčikov a tretia-kov. Pre mňa a mojich súrodencov to bolo krásne a šťastné obdobie. Ako učiteľské deti sme v meste museli chodiť obuté, slušne oblečené, naškrobené a umyté. Ale v Ľubiši sme zapadli medzi rovesníkov. Každý deň sme prežívali spoločné dobrodružstvá. Mohli sme chodiť bosé po lúkach, strniskách, mlákach. Mohli sme pásť kone, kúpať ich v Laborci, jazdiť na nich bez sedla. Bol  zážitok stáť počas žatvy pri mláťačke, loziť po stromoch. Každé leto bola u nás kopa bratrancov sesterníc. Otec pochádzal zo 14 a mama z 9 detí. Denne pre nás piekla tri pecne chleba. Varila len z toho, čo sme si dochovali, dopestovali. Pre mňa bolo samozrejmé robiť na poli, či rúbať drevo," hovorí s iskrou v očiach.

Otvorenie denného stacionára

     Dňa 09.01.2015 bola oficiálne otvorená prevádzka denného stacionára v našej obci, Nachádza sa v budove ZŠ v jej poslednej triede,ktorá bola pre tento účel zrekonštruovaná..

Rozvojový plán našej obce

   Slovensko bude mať do roku 2020 z európských zdrojov celkove 15,5 miliardy Euro.Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku schválilo 7 rozvojových programov pre využitie týchto finančných prostriedkov.Patria k nim aj program rozvoja vidieka a rozvoj regiónov.Naša obec má už osadenie plynových, kanalizačných a vodovodných prípojok ktoré si vyžaduje terénne úpravy za sebou, preto  ako prioritu si OcÚ stanovil riešenie stredu obce.V minulosti sme sa už  uchádzali o takýto projekt a je k tomu vypracovaná aj projektová dokumentácia.Pre poradenstvo ako sprostredkovateľská agentúra bola vybraná agentúra Premier Consulting.

Ako sa rozbehol denný stacionár

    Už pri jeho zriaďovaní OcÚ mal v úmysle vytvoriť tam prostredie,ktoré je najvhodnejšie pre starších.Také,aby tam bolo bez problémov presunúť stoly,stoličky pre také činnosti,aké sa v ktorý deň robia / lepenie a pletenie ozdôb,farbenie vajíčok a pod. / Úmysel bol  priblížiť aj prežité roky seniorov a to sústredením predmetov z minulosti / kroje,výšivky,potreby pre tkanie,pradenie a pod /.Pozrite si nádherné pletené okrasné predmety.

     Posledná fotografia je z masáže/ často poskytovanej služby/ .

DSC_0974.JPG DSC_0975.JPG DSC_0976.JPG DSC_0977.JPG DSC_0979.JPG DSC_0980.JPG

Starosta p. Jozef Sklenčár oslovil účastníkov stacionára

Vážení účastník-stacionár.docx

   OcÚ a OZ považuje projekt " Denný stacionár " za veľmi prospešný pre svojich spoluobčanov a bude ho všestranne podporovať.Všetky akcie,ktoré sú v stacionári poriadané sú prístupné každému bez rozdielu / besedy,hudobné posedenia,,inštruktáž k ručným prácam a pod. /

Poškodenie strechy starého kostala počas búrky

     Pri poslednej búrke,ktorá iba okrajovo postihla našu obec došlo k uvoľneniu a zhodeniu niekoľkých plechov z veže kostola .Časť plechov je odtrhnutých a uvoľnené visia zo strechy.Týmto sa strecha stáva potenciálnym zdrojom možného ohrozenia osôb,automobilov a blízkych budov v prípade ďalšej búrky,alebo víchrice.Kostol sa nachádza v tesnej blízkosti nového funkčného kostola,miestnej komunikácie a cez cestu je areál ZŠ a Denný stacionár. 

/ na troch fotografiách je zdokumentovaný stav /

DSC_0238.JPG   DSC_0237.JPG    

Kostol sv. Michala Archanjela je národnou kultúrnou pamiatkou z roku 1769 a KPÚ Prešov ho eviduje pod ev č. : 401  -  10419 / 1   kostol a kaplnka                                                                          402   - 10419 / 2   kostol a kaplnka

Oznámenie OcÚ                                                                                                       Obecný úrad Ľubiša zo zákona zverejňuje oznam o voľnom pracovnom mieste v miestnej ZŠ

oznámenie o voľnom pracovnom mieste-2.doc

Denný stacionár - akcie

   Dňa 28.08.2015  zorganizoval denný stacionár súťaž o najkrajšie zemiaky z tohoročnej úrody.Zo vzoriek dodaných z rôznych stacionárov vyhodnotila hodnotiaca komisia najkrajšie.O príjemnú atmosféru sa postarali pracovníčky stacionára p. Milka Sklenčárová a p. Martina Grešová.Ceny vyhlasovala prevádzkovateľka stacionára p. Papiaková.                                                       /fotografie vo fotoalbume/

Čo sa udialo v posledných dňoch

   Ak by ste prešli  obcou mali by ste postrehnúť niekoľko menších úprav,ktoré v konečnom dôsledku skrášlia našou obec a vytvoria podmienky pre krajší život všetkých našich obyvateľov.

    Sme pripravený aj na väčšie projekty - spracovaný máme projekt rekonštrukcie chodníkov a obecnej zelene v strede obce a taktiež podali sme žiadosť o prostriedky na  likvidáciu nepovolených skládok odpadov .Očakávaný výber žiadateľov je  počas jesenných mesiacov.Preto tzv."vyčkávacie " obdobie sa využíva na dielčie úpravy.Medzi ne patria : rekonštrukcia dvora MŠ a úprava interiéru ,osadenie drevorezby " madony s dieťaťom " pri MŠ,ukončenie dobovej studne so žeriavom pri ceste k RD, zavážanie priekopy pri železničnom nástupišti / tzv. figury /,osadenie drevorezby medveďa na sídlisku,rekonštrukcia denného stacionára, postupné budovanie detského ihrisko v areály ZŠ,oprava výtlkov na ceste pri cintoríne a hornom konci, osadenie betonových rúr pri parkovisku pred kultúrnym domom / susedné parcely / práce na zhotovení mosta cez melioračný kanál pri Rómoch a ďalšie.               / viď .foto /

DSC_0240.JPG  DSC_0253.JPG  DSC_0254.JPG  DSC_0255.JPG

   Tieto akcie sú rozpracované a nie sú ukončené aj z dôvodu veľmi suchého počasia,keď nie je možné vysádzať kríky a zakladať trávnik.

Veľkoobjemový kontajner pri cintoríne

   OZ upozorňuje občanov na vyhadzovanie veľmi často aj odpadov,ktoré sa separované zdarma odvážajú, do kontajnéra pri cintoríne,že tieto tam nepatria ! Jeho vývoz stojí našu obec 300 Euro.Tieto finančné prostriedky môžeme oveľa účelnejšie využiť pre potreby obce.Veď i taká WC misa sa môže rozbiť na jemné kúsky a tento odpad využiť po dohode napr. so starostom na terénne úpravy,alebo likvidovať ako komunálny odpad.

/ na OcÚ sú hlásení aj konkrétni vývozcovia a často sa stáva,že sa dajú vypátrať podľa dokladov,lístkov a pod /

   Taktiež vyjadrujeme rozhorčenie nad tým,že z obecného cintorína bol odcudzený plastový kontajner / od vstupnej brány /a tento počin odsudzujeme.

Akcia deti MŠ 

   Dňa 08.09.2015 deti MŠ navštívili denný stacionár ,kde pracovníčky okresnej organizácie SČK v názornej prednáške vysvetlili zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch.Akcia bola veľmi prospešná pre deti aj dospelých .

20150908_100920.jpg  20150908_100959.jpg  20150908_ 101033.jpg  20150908_102755.jpg  20150908_103827.jpg   20150908_103653.jpg   

STRIEBORNÝ   PODVEČER   2015

    Dňa 22.11.2015 sa v kult. dome uskutočnilo stretnutie seniorov so starostom obce a poslancami OZ. Kultúrny program pripravili deti MŠ a žiaci ZŠ ,hlavnú kultúrnu vložku  pripravila hudobno-zábavná skupina SOSNA

Otvárací pozdrav a príhovor predniesol starosta obce p. Jozef   Sklenčár.

Terénne úpravy pri žel.stanici

    Na základe programu dielčich terénnych úprav v našej obci sa už od leta realizuje zavážanie priekopy pri železničnej zastávke.Keďže na tento účel sa využívajú sutiny a hlina získané iba od stavebníkov ,kopania hrobov a podobne, nie je možné vzhľadom na ich dostupnosť tieto práce v krátkom čase ukončiť.Taktiež šírka upravenej plochy by sa stanovila až vtedy,ak by sa presne schválila štúdia pre túto akciu.

    Oz žiada občanov o pochopenie v tejto veci.

Ponúkame Vám grafické riešenia,ktoré sú spracované za účelom iného pohľadu na danú problematiku a sú stále otvorenou štúdiou. Privítame aj návrhy od každého nášho občana.  

  Zelená zóna 1.pdf   Zelená zóna 2.pdf                                        

         

 

Zaradili sme sa medzi cca 40 percent  obcí v SR 

   Obec Ľ U B I Š A   bola Národným informačným strediskom Slovenskej republiky vyhodnotená za rok 2015 ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Bola jej udelená „PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST“.

Priority rozvoja obce

    Rozvoj našej obce vo všetkých oblastiach je hlavným cieľom  starostu obce a celého Obecného zastupiteľstva.Niekto možno má aj taký dojem,že sa toho robí málo,že dalo by sa urobiť aj viac.Vedenie obce sa stále nachádzalo  v období určitého " vyčkávania ".Bolo to spôsobené tým,že vlastnými prostriedkami dokážeme v  obci  finančne pokryť iba náklady na fungovanie štátnej správy a všetkých inštitúcii odkázaných na tieto financie a k tomu ešte splácať z minulých období dlhodobý úver. Aj toto obdobie  sa v maximálnej miere snažíme využiť pre menšie vlastné projekty  zamerané na detailnejšie úpravy terénu, estetizáciu a vylepšovanie podmienok pre život všetkým našim občanom.Spomínané vyčkávací čas vznikol tým, že vláda SR reguluje prideľovanie finančných prostriedkov pre rôzne rozvojové programy vyhlasovaním tzv. "výziev " na prihlasovanie projektov z obcí,miest a pod.Doterajšie výzvy žiaľ neboli pre našu obec aktuálne a to z rôznych dôvodov.Ako príklad je možné uviesť nízky stav žiakov v ZŠ /až by sme žiadali opravu ZŠ /,posledná z minuloročných výziev bola na likvidáciu čiernych skládok, kde sme taktiež nesplnili kritéria a podobne.

   Až v týchto dňoch sme postúpili za obec dva projekty súvisiace s revitalizáciou stredu obce a to projekt rekonštrukcie chodníkov a projekt obnovy zelene ,čím reagujeme na úplne prvú takúto výzvu tejto vlády.Projekty sú už aj po výberových konaniach a držme všetci palce ,aby boli kladné vybavené.

                                             starosta obce Jozef  Sklenčár 

Návšteva poslankyne NR a primátorky Humenného v Stacionári

   Dňa 24.02.2016 v rámci predvolebných stretnutí navštívila Denný stacionár v našej obci p. Ing.Vaľová.

niekoľko fotografii zo stretnutia :

  DSC_0378.JPG DSC_0376.JPG

PHSR obce Ľubiša

     Dokument PHSR obsahuje rozpracovaný plán rozvoja našej obce na obdobie do roku 2022

PHSR.zip   

Informácia o stave projektov

     Naša obec začiatkom roka podala dva projekty zamerané na rekonštrukciu  stredu obce / chodníky a zeleň /.Doposiaľ vláda v tejto veci nerozhodla a rozhodnutie o schválení bude prijaté na jeseň.

   V súčasnosti preto okrem bežnej údržby v obci,ktorá pozostáva hlavne z kosenia a čistenia rajónov obce pokračuje konečná úprava  parčíka , pri železničnej zastávke,aby sme takto  využili obdobie do prípadného nábehu projektov.

   Okrem  toho obec sa znova prihlási do výzvy na podávanie projektov súvisiacich s odstraňovaním skládok odpadov

   V súčasnosti reagujeme aj na ponuku získania prostriedkov na opravu starého kostola a to v spolupráci s Poliakmi.Starosta obce spolu s poslancom Ing. P. Hudákom preveria všetky podmienky potrebné pre zapojenie sa do tohto cezhraničného projektu zameraného na opravu kultúrnych pamiatok.Je treba poznamenať,že starý kostol nie je majetkom obce a otázne je aj jeho prípadné využitie po rekonštrukcii.Opravený však spolu s rekonštruovaným parkom  a novým kostolom by tvorili areál,ktorý by bol dominantou obce.  

Zmeny na Farskom úrade

   Od 1.07.2016 ukončil svoju  činnosť kaplán M a r t i n    MURAJDA Mgr,  a nastúpil  J á n  HUDÁK Mgr. Starosta obce p. Jozef Sklenčár a OZ vyjadruje poďakovanie kapl. M. Murajdovi za spoluprácu a prínos v prospech všetkých obyvateľov našej obce a praje mu veľa síl do ďalšej pastoračnej činnosti. Sme presvedčení,že dobrá spolupráca bude pokračovať aj s novonastupeným  kaplánoma J. HUDÁKOM Mgr.ktorého aj v mene všetkých našich občanov v našej obci srdečne vítame.

Cyrilo-metodský deň 

    V utorok na sviatok sv. Cyrila a Metoda na ihrisku sa uskutočnil 10.ročník stretnutia občanov a rodákov našej obce.Starosta obce ďakuje všetkým,ktorí sa ho zúčastnili a hlavne tým,ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k jeho uskutočneniu.Vo fotoalbume sú fotografie z tejto akcie,ktoré poskytol Ing. M. Kuruc.

Kritický pohľad

     Stav,ktorý z dôvodu nezodpovedného prístupu niektorých občanov k nakladaniu s odpadmi pri miestnom cintoríne pretrváva dokladuje táto fotografia.V obci pritom veľmi dobre prebieha zber triedených odpadov a preto tento stav považujeme za prejav nezodpovednosti a pohodlnosti,Ak občan robí rekonštrukciu ,jeho povinnosť je si zabezpečiť kontajner a odvoz odpadu na vlastné náklady.Obec jeden vývoz stojí cca 300 Euro,ktoré by sa pre potreby obce dali využiť účelnejšie.OÚ vyzýva občanov,aby tento stav nestrpeli,tých,ktorí to porušujú upozornili a nahlásili OÚ.

20160802_110352.jpg 

Rozhodnutie o projektoch

    Doposiaľ nebolo rozhodnuté na Úrade vlády SR o schválení / neschválení /projektov na revitalizáciu stredu obce a preto OÚ nevie prijať rozhodnutie,ako riešiť stav našich chodníkov,ktoré sú na niektorých miestach  veľmi v zlom stave.Sme pripravení opraviť chodníky hoci aj na vlastné náklady aspoň na najhorších miestach.Prosíme občanov o strpenie pre tieto dôvody. 

Park pri žel. stanici

   Zasypaním časti priekopy vznikla plocha pre menší park,ktorý je v štádiu postupnej výstavby. Pre osadenie je pripravený aj dobový stroj z 30-tých rokov minulého storočia.Na foto je tento "krásavec "  v základnom nátere.

20160819_151438.jpg 20160819_151417.jpg

"Naj dedinka " -TV  JOJ

    TV  JOJ natočila pred necelým mesiacom šot o našej obci.Ohlasy na to,ako v ňom bola naša obec prezentovaná sú veľmi dobré.Starosta obce ďakuje všetkým zúčastneným,ktorí vystúpili v tomto príspevku a takto prispeli k predstaveniu Ľubiše ako modernej dedinky  Horného Zemplína .Ponúkame foto z natáčania :

20160914_154127.jpg  20160914_153814.jpg  20160914_153302.jpg  20160914_153257.jpg  20160914_153647.jpg

Aktivační pracovníci pri OcÚ

  Aj pri jednoduchých prácach a činnostiach je možné  hľadať také riešenia,ktoré by uľahčili prácu.Ak sa namiesto relatívne malého zberacieho koša pripoji ku kosačke "zberací voz ",tak iba jedno vysypanie jeho obsahu zozberá všetku pokosenú trávu napr, v MŠ,ZŠ a pod./ viď foto /

20160927_113335.jpg

 

Prístup k zverejneným dokumentom na WEB stránke našej obce :

zverejňovanie zmluv WEB.docx

Smútočný oznam

     Dňa 05.10.2016 večer zomrel vo veku 86 rokov náš rodák ,prvý prezident SR  p.  M i c h a l  K O V Á Č.  

Zádušná sv. omša

   10.10.2016 vo večerných hodinách bola v obci zádušná sv. omša za zosnulého p. KOVÁČA. Niekoľko fotografii : 

DSC_0477.JPG  DSC_0478.JPG  DSC_0482.JPG  DSC_0483.JPG  DSC_0485.JPG  DSC_0490.JPG

Park pri železničnej stanici

  13 .10.2016 plocha ,ktorá vznikla vyrovnaním časti priekopy bola vysadená kríkmi a v ich okolí mulčovacím štrkom.Stav je na fotografii :

20161015_112938.jpg

Kaplnka pri kostole

   16.10.2016 bola vysvätená novopostavená kaplnka Panny Márie .

foto :    20161001_114507.jpg   20161016_101707.jpg   20161016_112139.jpg

Pohreb prezidenta  p. Michala  KOVÁČA

   Pohrebného obradu sa zúčastnili najbližší príbuzní p. Kováča a aj ďalší občania našej obce. Do Bratislavy odišiel v nočných hodinách jeden plný autobus z Ľubiše - limit bol 45 účastníkov z Ľubiše. Príchod na hrad bol o 9,30 hodine.Tu každému účastníkovi bola daná stužka,ktorá ho oprávňovala k pohybu vo všetkých priestoroch  hradu,vyčlenených pre štátny pohreb.Po kondolencii a obrade na hrade sa konal sprievod do Prezidentského paláca.Sprievod  tvorili iba politický predstavitelia,armádne zložky a aj občania našej obce.Po tom sa predstavitelia štátu a príbuzní zúčastnili na zádušnej sv. omši.Pohrebu za našu obec sa zúčastnil aj Ing. Milan Kuruc, pohrebný obrad zdokumentoval.Fotografie sú na stránke vo fotoalbume.

Vítanie detí - 2016

   16.10. sa uskutočnilo uvítanie detí narodených počas obdobia pôsobenia terajšieho OZ. Zúčastnilo sa ho 11 detí s rodičmi.Stretnutie obohatili žiaci MŠ s pripraveným programom spolu s dvoma členkami súboru / p. Kováčová a p. Kuľhová / .Týmto OcÚ obnovuje tradíciu uvítania,ktorá sa už v našej obci dlhšie obdobie nerobila. Program  pripravili poslankyne p. Krídlová a p. Karšková. /vo fotoalbume sú fotografie /

O Z N A M

   V našej obci privítame prezidenta SR   p. Andreja    K  I  S  K  U

                                  Návšteva sa uskutoční 29.11.2016 od 13,30 hod 

Stromčeky popri ceste k cintorínu 

     Aleja z 54 smrekových sadeníc bola vysadená popri ceste k železničnému prejazdu od cintorína členkami ÚŽ.Sadenice dodal Ing. Veľas A.

Likvidácia nelegálnych skládok

     Obec získala prostriedky z enviro- fondu na likvidáciu nepovolených skládok odpadov v okolí Laborca.Práce sa už započali a odpad sa vyváža na skládku do Humenného.OcÚ vyzýva všetkých občanov k zodpovednosti pri nakladaní s odpadmi a k nezmieriteľnosti s prípadmi,ak by zistili nelegálny vývoz.

Strieborný podvečer 2016

    V sobotu 19,11,2016 OcÚ usporiadal stretnutie seniorov ,ktoré sa každoročne organizuje s príležitosti mesiaca októbra mesiaca úcty k starším. Stretnutie obohatili deti ZŠ a MŠ a hlavne ľudový súbor " Vešela Ľubiša "Niekoľko fotografii je vo fotoalbume.

OcÚ ďakuje všetkým ,ktorí sa na príprave programu podieľali.

Ako hospodári Váš starosta

   na web stránke www.hodnotenieobci.sk sa dá zistiť,aké hospodárske výsledky dosahujú obce,mestá a VÚC.

hodnotenie Ľubiše : "Výborné finančné zdravie "  5,2 / 6

Návšteva prezidenta :

   Pred OcÚ starosta obce p. Jozef SKLENČÁR  spolu s členmi súboru "Vešelá Ľubiša privítali chlebom a soľou hlavu štátu prezidenta p. Andreja KISKU .Taktiež aj v  sále kult .domu v príhovore znova starosta privítal pána prezidenta,všetkých občanov obce , starostov 15-tich  susedných obcí a ďalších prítomných hostí.

Pán prezident pozdravil všetkých prítomných a spolu so starostami sa potom odobral do zasadačky na spoločné  pracovné jednanie.Vrátil sa ešte znova do sály KD ne spoločné fotenie o ktoré bol veľký záujem.

Vašou návštevou pán prezident bola naša obec  veľmi poctená.  Hlboko si to všetci vážime a tešíme sa do budúcnosti na prípadné ďalšiu spoločné stretnutia s Vami.

Ing. Milan KURUC znova toto stretnutie zdokumentoval a fotodokumentáciu poskytne k zverejneniu  vo fotoalbume.

Futbalový turnaj 

    11.02.2017 sa v športovej hale v Humennom uskutočnil futbalový turnaj za účasti priaznivcov tohto športu z našej obce.Hodnotná športovo-spoločenská akcia mala veľmi dobrý priebeh a športovú úroveň a niesla sa aj v duchu spomienky na zosnulého dlhoročného futbalového funkcionára J. TIMUĽÁKA. Niekoľko fotografii je vo fotoalbume.Starosta obce J. Sklenčár ďakuje všetkým účastníkom a hlavne tým,ktorí sa organizačne  podieľali na bezproblémovom priebehu podujatia - sponzorom,dopravcom,rozhodcom a samozrejme aj hlavnému šefkuchárovi zodpovednému za  prípravu guľáša.

Najstarším účastníkom bol p. Jozef Belcák " čerstvý " šesťdesiatnik  / blahoželáme /, ktorý sa nedal zahanbiť ako brankár. 

-spoločná fotografia je v súbore                                                                                                                                                                                        DSC_0639.JPG

Tohtoročná zima

    Vzhľadom na to,že február sa dostal do druhej polovice dá sa predpokladať,že by zima nás už  nemala veľmi potrápiť. Vedenie obce to však v uplynulých dňoch zimy nemalo ľahké zabezpečiť,aby všetky ulice , prístupové cesty a parkoviská boli priechodné a bezpečné .

niekoľko fotografii : DSC_0605.JPG  DSC_0603.JPG  DSC_0619.JPG

                          DSC_0642.JPG  DSC_0641.JPG  DSC_0647.JPG

Prepojenie plynovodov

Rozhodnutie vo veci prepojenia plynovodov je už definitívne a bude sa dotýkať aj našej obce.Priložený článok z tlače a mapka približujú túto akciu.

Poľsko a Slovensko získali dotáciu od EÚ na prepojenie plynovodov.docx

Denný stacionár bude v prevádzke

     Dňa  24.02.2017 nový poskytovateľ soc. služby,ktorým je Memoria n.o. so sídlom Staničná 1030/13 ,Snina, zastúpený Mgr.Matúšom Špitalikom prezentoval pred prítomnými účastníkmi stacionára podmienky fungovania pri jeho opätovnom otvorení od 01.03.2017. 

foto zástupcov prevádzkovateľa v súbore

20170224_093946.jpg

Park Michala KOVÁČA

   Len čo to počasie umožní začne sa s výstavbou parku pri kostole.ktorý sa obec zaviazala vybudovať pri umrtí tohto nášho významného rodáka.Ak by boli zo strany našich občanov zaujímavé návrhy je možné tieto predložiť,pretože na jeho pláne sa už začalo pracovať / možné je aj sponzorstvo /

Stolnotenisový turnaj

   V závere prázdnin dňa 11. 03.2017 sa v sále kult. domu uskutočnil stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostu obce.Vo fotoalbume je niekoľko fotografii s vyhlasovania výsledkov a odovzdávania ocenení starostom obce J. Sklenčárom.V priloženom súbore sú výsledky v jednotlivých kategóriach.

Výsledky turnaja v stolnom tenise - Ľubiša 2017.pdf

Chráňme si životné prostredie

   Na podnet občanov Obecný úrad vykonal kontrolu priestorov pri Laborci. Bol zistený nepochopiteľný a nezodpovedný počin niektorých  občanov,pretože dve fúry vyvezených stavebných sutín do peknej  lokality k rieke svedčí o ich veľmi nezodpovednom prístupe k udržiavaniu verejných priestranstiev.

foto z kontroly : 20170323_133635.jpg    20170320_131829.jpg